General Terms & Conditions of Sale

Salgs- og lejebetingelser hos Soundforce ApS

  1. GENERELLE BETINGELSER 

Såfremt der ikke er lavet en anden skriftlig aftale, gælder nedenstående regler og det modtagne tilbud, der er aftalt med en af Soundforce ApS’s afdelinger.

West +45 70 23 33 64
East +45 70 23 33 52
   

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Soundforce ApS som udlejer.

  1. LEJEMÅLETS VARIGHED 

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers lager og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers lager.

Ved tilbage levering regnes tilbageleveringsdagen også for en lejedag, hvis det lejede udstyr afleveres efter kl 12.

  1. AFBESTILLING

Ved afbestilling af udstyr senere end 14 døgn før aftalte lejestart, skal der betales 50%. Hvis det sker senere end 4 døgn før den aftalte lejedato, betales 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for uafhentet udstyr.

  1. LEJERS FORPLIGTELSER

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende manualer og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel i en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af- og pålæsning som under transporten.

Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder løbende rengøring etc.

Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening. Eventuel manglende eller ødelagte dele, kabler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter Soundforce ApS faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel.

Lejer skal under opbevaring i biler sørge for at denne parkeres med bagdøren mod væg eller lignende. Sidedøre skal blokeres indefra og bilen skal have godkendt alarm / sikring mod tyveri.

Lejer skal ved opbevaring i øvelokaler eller lignende sørge for de har et sikrings niveau som ved opbevaring af elektronik.

Lejer skal ved opbevaring på scener og opstillet til brug, sørge for der altid er opsyn af udlejer eller uddannet vagt personale.

Lejer skal sikre sig at hjælpere, der anvendes til opstilling af det lejede udstyr, har en forsikring der dækker ved uheld under deres arbejde. Evt. gennem den arrangør som stille personalet til rådighed. Hvis dette ikke er tegnet og lejer alligevel anvender personalet til hjælp, er lejer ansvarlig for uheld med udstyret under deres arbejde.

Såfremt der er personale fra Soundforce ApS tilstede for hjælp med anvendelsen af udstyret ændre dette ikke ved lejers ansvar.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på materiellet er således udlejer uvedkommende.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af force majeure.

  1. UDLEJERS FORPLIGTELSER 

Udlejer er forpligtet til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.

Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.

Udlejer foretager eftersyn af materiellet inden for rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

6a. RISIKO OG ANSVAR

Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret mod brandskader.

Udlejer bærer risikoen for skader forvoldt af produktet (produktansvar).

Lejer hæfter fuldt ud for skader på materiellet, som følge af lejers grove uagtsomhed, fortsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

6b. RISIKO OG ANSVAR

Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel (kaskoskader).

Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil fem år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over fem år, bliver tabet beregnet efter dagsværdi.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

6c. RISIKO OG ANSVAR – LEJERS FORPLIGTELSER 

Tyveri, hærværk eller anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for, at en politirapport bliver sendt til udlejer.

Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer inden for 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse, som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal rettes til afdelingen, hvor lejer har lejet materiellet.

Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning hæfter lejer for materiellet i indtil 72 timer, medmindre andet er aftalt ved afmeldingstidspunktet.

6d. FORSIKRING TEGNET AF LEJER

Det forsikrings tillæg, udlejer opkræver, kan efter nærmere aftale med udlejer reduceres eller bortfalde, såfremt lejer kan dokumentere at have tegnet forsikring på ind lejet materiel. Lejer skal kunne dokumentere, at forsikringen er i kraft, og præmien er betalt.

  1. SELVRISIKO 

For alle dækningsberettigede skader bærer lejeren en selvrisiko, jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien pr. genstand ved totalskade eller af det konstaterede tab.

0
25.000
50.000
75.000
200.000
400.000
600.000
– 25.000
– 50.000
– 75.000
– 200.000
– 400.000
– 600.000
kr. 7.000,00
kr. 9.000,00
kr. 11.000,00
kr. 15.000,00
kr. 25.000,00
kr. 35.000,00
kr. 75.000,00

Ved produktansvarsskader betales ingen selvrisiko.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

  1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Samtlige oplyste priser er ekskl. moms.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening.

Lejer betaler altid forsikring af udstyret. Forsikringen er 5% af lejeprisen.

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2%.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør kr. 200,00 pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves et gebyr på kr. 450,00, såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso.

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

9a. I ØVRIGT 

I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende “Generelle lejebetingelser” fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.

9b. LOVVALG OG VÆRNETING

Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i Viborg.

  1. ÆNDRINGER 

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende “Generelle lejebetingelser” uden varsel.

Lejebetingelser på hjemmesiden www. Soundforce.dk går forud for alle trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebetingelser, priser m.m. vil altid være tilgængelige på udlejers hjemmeside.

  1. VAGTORDNING

Uanset hvor godt vi servicerer vores materiel, kan der opstå driftsstop. Skulle der opstå problemer uden for normal arbejdstid, henvises til Soundforce.dk – hvor kontaktinformationer vil fremgå.

Service uden for normal åbningstid, jf. åbningstider på www. soundforce.dk, faktureres efter gældende takster pr. time (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til udlejers adresse). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter udlejers til enhver tid gældende takster. Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer. Der ydes ikke rabat på ovennævnte priser.

Ved udlejning af materiel uden for åbningstiden opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 2.500,00.